مکاتبات

26 شهریور 1402

مکاتبه مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص تبعات قانونی عدم استفاده از پایانه فروشگاهی در محل فعالیت

دانلود نسخه PDF
30 خرداد 1402

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1402

دانلود نسخه PDF
6 اردیبهشت 1402

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1402

دانلود نسخه PDF
6 اردیبهشت 1402

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1402

دانلود نسخه PDF
6 اردیبهشت 1402

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال 1402

دانلود نسخه PDF