معاونت پشتيباني و رفاهي سازمان نظام پزشکی اصفهان

 
 

دکتر محسن مصلحی

معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان

1-    پيگيري و اجراي دستورالعمل هاي ارسالي از سوي معاونت پشتيباني و معاونت رفاهي و اجتماعي سازمان مركزي

2-    اجراي مصوبات هيئت مديره كه توسط رياست هيئت مديره ابلاغ مي گردد.

3-    تأمين منابع درآمدي و نظارت بر هزينه هاي سازمان مربوطه

4-    برنامه ريزي در جهت گسترش درآمدهاي سازمان مربوطه با هماهنگي ساير معاونت ها

5-    تنظيم اسناد مالي و گزارش هاي حسابداري سازمان

6-    مديريت گزينش و استخدام نيروي انساني مورد نياز در سازمان

7-    انعقاد قراردادهاي سازمان با هماهنگي دفتر حقوقي و معاونت پشتيباني سازمان مركزي

8-    فراهم آوردن ارتباط اينترنتي پايدار بين سازمان مربوطه و سيستم يكپارچه اينترنتي سازمان

9-    رسيدگي به شكايات مطروحه در سيستم اداري سازمان

10-   رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان

11-   بررسي اسناد و مدارك مالي، گزارش هاي تنخواه گرداني، صورت وضعيت پيمانكاران، ترازنامه ها و صورت مغايرت و اسناد انبار در سازمان

12-   فراهم آوردن شرايط لازم جهت ارتقای روحيه مشاركت كاركنان در انجام امور، ارائه طرح ها و پيشنهادات جهت بهبود امور جاري و ارتقای كمي و كيفي سطح بهره وري و كارآيي كاركنان سازمان

13-   نظارت بر حسن انجام امور اداري، مالي، خدماتي و تداركاتي سازمان

14-   تهيه و تنظيم گزارش مالي و ارائه آن به معاونت پشتيباني و مجلس سازمان مركزي

15-   تدوين برنامه هاي رفاهي و فرهنگي سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنها

16-    هماهنگي و مذاكره با نهادها و مؤسسات و شركت ها جهت ارائه خدمات رفاهي و فرهنگي به اعضای سازمان

17-    تسهيل عضويت اعضاء در صندوق وام سازمان و هماهنگي هاي لازم جهت ارائه وام هاي مربوط به اعضاء

18-   سایر وظایفی که توسط شورای عالی سازمان یا سازمان مرکزی ابلاغ می گردد.

 

© کلیه حقوق این وب سایت برای سازمان نظام پزشکی استان اصفهان محفوظ است