معاونت پشتيبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان

معرفی معاون

دکتر محسن مصلحی

معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان

گزارش عملکرد

شرح وظایف

1-    پيگيری و اجرای دستورالعمل های ارسالی از سوی معاونت پشتيبانی و معاونت رفاهی و اجتماعی سازمان مركزی.

2-    اجرای مصوبات هيئت مديره كه توسط رياست هيئت مديره ابلاغ می گردد.

3-    تأمين منابع درآمدی و نظارت بر هزينه های سازمان مربوطه

4-    برنامه ريزی در جهت گسترش درآمدهای سازمان مربوطه با هماهنگی ساير معاونت ها.

5-    تنظيم اسناد مالی و گزارش های حسابداری سازمان

6-    مديريت گزينش و استخدام نيروی انسانی مورد نياز در سازمان

7-    انعقاد قراردادهای سازمان با هماهنگی دفتر حقوقی و معاونت پشتيبانی سازمان مركزي

8-    فراهم آوردن ارتباط اينترنتي پايدار بين سازمان مربوطه و سيستم يكپارچه اينترنتي سازمان

9-    رسيدگي به شكايات مطروحه در سيستم اداري سازمان

10-   رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان

11-   بررسي اسناد و مدارك مالي، گزارش هاي تنخواه گرداني، صورت وضعيت پيمانكاران، ترازنامه ها و صورت مغايرت و اسناد انبار در سازمان

12-   فراهم آوردن شرايط لازم جهت ارتقای روحيه مشاركت كاركنان در انجام امور، ارائه طرح ها و پيشنهادات جهت بهبود امور جاري و ارتقای كمي و كيفي سطح بهره وري و كارآيي كاركنان سازمان

13-   نظارت بر حسن انجام امور اداري، مالي، خدماتي و تداركاتي سازمان

14-   تهيه و تنظيم گزارش مالي و ارائه آن به معاونت پشتيباني و مجلس سازمان مركزي

15-   تدوين برنامه هاي رفاهي و فرهنگي سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنها

16-    هماهنگي و مذاكره با نهادها و مؤسسات و شركت ها جهت ارائه خدمات رفاهي و فرهنگي به اعضای سازمان

17-    تسهيل عضويت اعضاء در صندوق وام سازمان و هماهنگي هاي لازم جهت ارائه وام هاي مربوط به اعضاء

18-   سایر وظایفی که توسط شورای عالی سازمان یا سازمان مرکزی ابلاغ می گردد.

ارتباط مستقیم با معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان