معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکتر مصطفی میرقادری

دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکتر پرویز کاشفی

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد

شرح وظایف

1-    پيگيري و اجراي دستورالعمل هاي ارسالي از سوي معاونت انتظامي سازمان مركزي

2-      اجراي مصوبات هيئت مديره كه توسط رياست هيئت مديره ابلاغ مي گردد.

3-      دستور تشكيل كميته هاي كارشناسي تخصصي براي بررسي پرونده هاي ارجاعي و نظارت بر عملكرد آن ها

4-      مكاتبه با مراجع ذيصلاح قضايي و درماني جهت تكميل پرونده هاي انتظامي

5-      ارتباط و تعامل با دستگاه قضايي و انتظامي

6-      ثبت اطلاعات مربوط به پرونده هاي انتظامي در سيستم يكپارچه سازمان مركزي

7-      ارايه گواهي عدم سوء پيشينه با هماهنگي معاونت انتظامي سازمان مركزي

8-      مشاركت در تشكيل شوراهاي حل اختلاف

9-      مشاوره و راهنمايي مراجعين در حيطه امور انتظامي

10-  ارائه شكايات رسيده به دادسراي انتظامي جهت ثبت شكايات و راهنمايي شاكيان جهت مشاوره با دادستان يا داديار اول

11-  نظارت بر كليه مراحل رسيدگي به امور پرونده هاي انتظامي از دادسرا تا هيئت تجديد نظر انتظامي استان

12-  پاسخ به درخواست هاي كارشناسي از طرف مراجع ذيصلاح قضايي

13-  پاسخ به استعلام مراجع قضايي درخصوص عضويت اعضاء، اعلام مشخصات فردي و مكاتباتي اعضاء به مراجع قضايي مطابق ضوابط و مقررات

14-  بررسي آماري و تحليل شكايات واصله و آراي صادره از دادسرا و هيئت بدوي انتظامي نظام پزشكي

15-  انتشار موارد شايع قصور پزشكي جهت پيشگيري از تكرار آن در مجلات سازمان نظام پزشكي

16-  ايجاد پايگاه تحقيقاتي براي بررسي موارد قصور پزشكي و ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي پيشگيري از تكرار آن ها

17-   سایر وظایفی که توسط شورای عالی سازمان یا سازمان مرکزی ابلاغ می گردد.

ارتباط مستقیم با معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان