معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکتر مازیار ستاری

دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکتر مصطفی میرقادری

قائم مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکتر پرویز کاشفی

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان

شرح وظایف

1-    پيگيري و اجراي دستورالعمل هاي ارسالي از سوي معاونت انتظامي سازمان مركزي

2-      اجراي مصوبات هيئت مديره كه توسط رياست هيئت مديره ابلاغ مي گردد.

3-      دستور تشكيل كميته هاي كارشناسي تخصصي براي بررسي پرونده هاي ارجاعي و نظارت بر عملكرد آن ها

4-      مكاتبه با مراجع ذيصلاح قضايي و درماني جهت تكميل پرونده هاي انتظامي

5-      ارتباط و تعامل با دستگاه قضايي و انتظامي

6-      ثبت اطلاعات مربوط به پرونده هاي انتظامي در سيستم يكپارچه سازمان مركزي

7-      ارايه گواهي عدم سوء پيشينه با هماهنگي معاونت انتظامي سازمان مركزي

8-      مشاركت در تشكيل شوراهاي حل اختلاف

9-      مشاوره و راهنمايي مراجعين در حيطه امور انتظامي

10-  ارائه شكايات رسيده به دادسراي انتظامي جهت ثبت شكايات و راهنمايي شاكيان جهت مشاوره با دادستان يا داديار اول

11-  نظارت بر كليه مراحل رسيدگي به امور پرونده هاي انتظامي از دادسرا تا هيئت تجديد نظر انتظامي استان

12-  پاسخ به درخواست هاي كارشناسي از طرف مراجع ذيصلاح قضايي

13-  پاسخ به استعلام مراجع قضايي درخصوص عضويت اعضاء، اعلام مشخصات فردي و مكاتباتي اعضاء به مراجع قضايي مطابق ضوابط و مقررات

14-  بررسي آماري و تحليل شكايات واصله و آراي صادره از دادسرا و هيئت بدوي انتظامي نظام پزشكي

15-  انتشار موارد شايع قصور پزشكي جهت پيشگيري از تكرار آن در مجلات سازمان نظام پزشكي

16-  ايجاد پايگاه تحقيقاتي براي بررسي موارد قصور پزشكي و ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي پيشگيري از تكرار آن ها

17-   سایر وظایفی که توسط شورای عالی سازمان یا سازمان مرکزی ابلاغ می گردد.

گزارش عملکرد

 معاونت انتظامی- دادستانی:

با توجه به اینکه رسیدگی به شکایات و تخلفات فعالین حرف پزشکی به عنوان یکی از وظایف نظام پزشکی در قانون تعریف شده است، در نظام پزشکی اصفهان معاونت انتظامی و دادستانی وجود داشته و فعال می باشد.

معاونت انتظامی در حال حاضر دارای ۲ هیئت بدوی بوده که اعضای پزشک و پیراپزشک آن توسط هیئت مدیره نظام پزشکی برای مدت محدود انتخاب می گردند و همچنین یک نماینده به عنوان عضو از پزشکی قانونی و یک نماینده از دادگستری به عنوان عضو نیز در هیئت ها حضور دارند.

هیئت ها دارای گروه های کارشناسی مشاوره ای در رشته های مختلف هستند که طی رسیدگی و بررسی پرونده ها به هیئت ها مشاوره تخصصی می دهند.

هیئت تجدید نظر نیز در معاونت انتظامی فعال است و اعضای آن مشابه هیئت های بدوی هستند و توسط شورای هماهنگی استان انتخاب می شوند.

وظیفه دادستانی، رسیدگی به تخلفات انتظامی و شکایات حرف پزشکی می باشد که در صورت احراز تخلف کیفر خواست جهت رسیدگی  به توسط دادستان صادر می گردد.

در صورت صدور کیفر خواست مورد نظر در هیئت بدوی، رسیدگی کارشناسی خواهد شد.

ارتباط مستقیم با معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان