گزارش عملکرد معاونت انتظامی

شرح گزارش

 معاونت انتظامی- دادستانی:

با توجه به اینکه رسیدگی به شکایات و تخلفات فعالین حرف پزشکی به عنوان یکی از وظایف نظام پزشکی در قانون تعریف شده است، در نظام پزشکی اصفهان معاونت انتظامی و دادستانی وجود داشته و فعال می باشد.

معاونت انتظامی در حال حاضر دارای ۲ هیئت بدوی بوده که اعضای پزشک و پیراپزشک آن توسط هیئت مدیره نظام پزشکی برای مدت محدود انتخاب می گردند و همچنین یک نماینده به عنوان عضو از پزشکی قانونی و یک نماینده از دادگستری به عنوان عضو نیز در هیئت ها حضور دارند.

هیئت ها دارای گروه های کارشناسی مشاوره ای در رشته های مختلف هستند که طی رسیدگی و بررسی پرونده ها به هیئت ها مشاوره تخصصی می دهند.

هیئت تجدید نظر نیز در معاونت انتظامی فعال است و اعضای آن مشابه هیئت های بدوی هستند و توسط شورای هماهنگی استان انتخاب می شوند.

وظیفه دادستانی، رسیدگی به تخلفات انتظامی و شکایات حرف پزشکی می باشد که در صورت احراز تخلف کیفر خواست جهت رسیدگی  به توسط دادستان صادر می گردد.

در صورت صدور کیفر خواست مورد نظر در هیئت بدوی، رسیدگی کارشناسی خواهد شد.

ارتباط مستقیم با معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان