گزارش عملکرد معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اصفهان

شرح گزارش

 • گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال 1398

  مدرکتعداد  – استانتعداد – شهرستانهاتعداد –  اصفهان
  پزشک عمومی545616893767
  دندانپزشک عمومی268310021681
  متخصص35778582719
  دندانپزشک متخصص41540375
  فلوشیپ و فوق تخصص39640356
  داروساز1315460855
  آزمایشگاهیان21279133
  مامایی277511341641
  گفتاردرمانی22382141
  کاردرمانی1355580
  علوم تغذیه446114332
  بینایی سنجی953560
  شنوایی سنجی1163878
  کایروپراکتیک88
  ارتوپدی فنی38731
  فیزیوتراپ444137307
  کارشناس داروسازی1078621
  جمع کل18441585612585

  گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال 1398

  مدرکجمع کل
  پزشک عمومی5456
  دندانپزشک عمومی2683
  متخصص3577
  دندانپزشک متخصص415
  فلوشیپ و فوق تخصص396
  داروساز1315
  آزمایشگاهیان212
  مامایی2775
  گفتاردرمانی223
  کاردرمانی135
  علوم تغذیه446
  بینایی سنجی95
  شنوایی سنجی116
  کایروپراکتیک8
  ارتوپدی فنی38
  فیزیوتراپ444
  کارشناس داروسازی107
  جمع کل18441

  گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی شهر اصفهان در سال 1398

  مدرکتعداد
  پزشک عمومی3767
  دندانپزشک عمومی1681
  متخصص2719
  دندانپزشک متخصص375
  فلوشیپ و فوق تخصص356
  داروساز855
  آزمایشگاهیان133
  مامایی1641
  گفتاردرمانی141
  کاردرمانی80
  علوم تغذیه332
  بینایی سنجی60
  شنوایی سنجی78
  کایروپراکتیک8
  ارتوپدی فنی31
  فیزیوتراپ307
  کارشناس داروسازی21
  جمع کل12585

  گزارش صدور و تمدید پروانه طبابت در سال 1398

  مدرکتعداد
  پزشک عمومی181
  دندانپزشک عمومی161
  متخصص276
  فلوشیپ22
  فوق تخصص37
  )PhD دکترای تخصصی (6
  پروانه طب سوزنی1
  پروانه تبصره 7 ماده 13107
  جمع کل791

  گزارش صدور پروانه دفاتر کار در سال 1398

  مدرککارشناسیکارشناسی ارشددکتراجمع
  مامایی74276
  علوم تغذیه188127
  بینایی سنجی527
  شنوایی سنجی9413
  گفتار درمانی8614
  کاردرمانی11718
  کایروپراکتیک—-55
  جمع125296160

  گزارش کمیته تبلیغات پزشکی در سال 1398

  عنوانتعداد
  تعداد جلسات کمیته27
  مجوز تبلیغات صادر شده جهت مطب ها و دفاتر24
  مجوزتبلیغات صادر شده جهت موسسات تشخیصی درمانی13
  مجوز تبلیغات صادر شده آماده تحویل48
  درخواست های در دست اقدام28
  بررسی تبلیغات فضای مجازی95
  جمع کل235

  گزارش صدور شماره نظام پزشکی ( ثبت نام اولیه) در سال 1398

  عنوانتعداد
  پزشک194
  دندانپزشک101
  داروساز62
  مامایی154
  علوم تغذیه43
  شنوایی سنجی12
  گفتار درمانی10
  کاردرمانی12
  فیزیوتراپی23
  ارتوپدی فنی4
  ژنتیک پزشکی7
  جمع کل622

  گزارش پرداخت حق عضویت در سال 1398

                     عنوان      تعداد
  حق عضویت تسویه شده3157
  حق عضویت تسویه نشده9428
  جمع کل اعضاء12585

  گزارش بدهی حق عضویت  به تفکیک مدرک در سال 1398

  مدرکتعداد
  پزشک عمومی2878
  متخصص1958
  دندانپزشک1135
  دندانپزشک متخصص264
  فلوشیپ/ فوق تخصص243
  داروساز710
  آزمایشگاهیان83
  سایر حرف2157
  جمع کل9428

  نمودار گزارش های سال 98

  نمودار گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال ۹۸

  نمودار گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال ۹۸

  نمودار گزارش پروانه طبابت در سال ۱۳۹۸

  نمودار گزارش پروانه طبابت در سال ۱۳۹۸

  نمودارگزارش پروانه دفاتر کار در سال ۱۳۹۸

  نمودارگزارش پروانه دفاتر کار در سال ۱۳۹۸

  نمودارگزارش صدور شماره نظام پزشکی(ثبت نام اولیه ) در سال ۱۳۹۸

  نمودارگزارش صدور شماره نظام پزشکی(ثبت نام اولیه ) در سال ۱۳۹۸

  نمودار گزارش پرداخت حق عضویت در سال ۱۳۹۸

  نمودار گزارش پرداخت حق عضویت در سال ۱۳۹۸

  نمودار گزارش بدهی حق عضویت به تفکیک مدرک در سال ۱۳۹۸

  نمودار گزارش بدهی حق عضویت به تفکیک مدرک در سال ۱۳۹۸

ارتباط مستقیم با معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اصفهان