نوشته‌ها

شرح وظایف مسئول فنی مراکز درمانی و بهداشتی

**از سری پیام های آموزشی معاونت آموزش و پژوهش نظام پزشکی اصفهان هر مرکز درمانی یک یا چند نفر را به عنوان مسئول یا مسئولین فنی انتخاب و به مراجع ذیربط معرفی می نماید، چنین افرادی، علاوه بر اینکه مسئولیت امور فنی مرکز درمانی را بر عهده دارند، مسئولیت پاسخگویی به شکایات مطروح بر علیه […]