مراکز

12 دی 1400

شرح وظایف مسئول فنی مراکز درمانی و بهداشتی

**از سری پیام های آموزشی معاونت آموزش و پژوهش نظام پزشکی اصفهان هر مرکز درمانی یک یا چند نفر را به عنوان مسئول یا مسئولین فنی […]