ضوابط مالیاتی پزشکان

23 خرداد 1402

همایش آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مالیاتی

همایش آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با جامعه پزشکی با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان و مدیران سازمان نظام پزشکی اصفهان، […]