شرکت های بیمه تجاری ملزم به انعقاد قرارداد با کلیه مراکز تشخیصی و درمانی بر اساس تعرفه های مصوب هیئت وزیران شدند

15 تیر 1401

شرکت های بیمه تجاری ملزم به انعقاد قرارداد با کلیه مراکز تشخیصی و درمانی بر اساس تعرفه های مصوب هیئت وزیران شدند

پیرو انعکاس مشکلات مراکز تشخیصی و درمانی با شرکت‌های بیمه تجاری توسط رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان و کانون انجمن‌های صنفی استان به رئیس دانشگاه علوم […]