زبان پارسی

24 فروردین 1401

سره سازی زبان ملی

سره سازی زبان ملی (جستاری انتقادی به اقدام اخیر رسانه ملی در نمایاندن واژه های کاربردی مقامات با برگردان فارسی): از دیرباز، هویت بخش اصلی یک […]