راهپیمایی

3 اسفند 1400

هنر کوهنوردی؛ زنده ماندن است، نه مُردن

غم انگیز است که بشنوی عزیزی را حین کوهنوردی آن هم در کوه صفه اصفهان از دست داده باشی و بدتر اینکه این مرگ ناشی از […]