خواجه نصیرالدین طوسی

5 اسفند 1399

روز مهندس، بر جامعه تلاشگر مهندسین گرامی باد

????روزِ ساختن ????روز آفریدن ????روز محاسبه ????روز ابداعِ روش هایِ جدید برایِ آفرینش ????امروز روز مهندس است یادمان نرود که خدا ؛ ماهرانه مهندسی کرد و […]