برگزاری نشست هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گروه پزشکی استان اصفهان

22 اردیبهشت 1401

نشست هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گروه پزشکی استان اصفهان

سومین جلسه هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان با حضور کلیه اعضا برگزار گردید. در این جلسه، دکتر مصلحی رئیس هیئت مدیره کانون، […]