انسجام

16 تیر 1400

اقتدار سازمان نظام پزشکی در گرو مشارکت و حمایت حداکثری اعضا؛ پارت اول

دکتر علی محمد کلانتر معتمد: اگر مشارکت حداکثری داشته باشیم، انسجام گروه را نشان داده ایم.