نوشته‌ها

افسردگی بعد از تعطیلات

تعداد زیادی از افرادی که از تعطیلات و مسافرت باز می‌گردند، با افسردگی مواجه می‌شوند که آن را افسردگی پس از تعطیلات می نامند. این وضعیت به علت خوش‌گذرانی‌ها و خاطرات بسیار خوش سفر است و فکر بازگشتن به روتین معمولی زندگی، سرکار، مدرسه یا دانشگاه، مطب، بیمارستان و… می‌تواند کسلی و استرس ایجاد کند. […]