افسردگی

20 فروردین 1401

افسردگی بعد از تعطیلات

تعداد زیادی از افرادی که از تعطیلات و مسافرت باز می‌گردند، با افسردگی مواجه می‌شوند که آن را افسردگی پس از تعطیلات می نامند. این وضعیت […]