آموزش و پژوهش

29 آذر 1400

جلسه مشترک هیئت رئیسه نظام پزشکی اصفهان با پزشکان جوان و دستیاران گروه های پزشکی

صبح امروز جلسه هیئت رئیسه نظام پزشکی اصفهان با حضور معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در خصوص بررسی مشکلات آموزشی، معیشتی و … همکاران پزشک جوان […]
25 آذر 1400

نشست مشترک معاونت آموزشی و پژوهشی با مدیران سازمان و رؤسای انجمن های علمی

ظهر امروز جلسه ای به منظور پرداختن به اولویت های آموزشی و پژوهشی سازمان و هماهنگی و هم افزایی با انجمن های علمی با حضور مدیران […]