آيين نامه جلسات شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران

به منظور تحقق اهداف سازمان نظام پزشکی ايران و اجرای وظايف و اختيارات تعيين شده در قانون تشکيل سازمان مذکور مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامی ايران، اين آيين‌نامه در جلسه مورخ 2/8/1388 شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی (که از اين پس شورا ذکر میشود) به استناد ماده 8 قانون مطرح و به تصويب رسيد. اين آيين‌نامه از تاريخ مذکور قابل اجرا است و با تصويب آن کليه آيين‌نامه‌ها و رويه‌های مغاير لغو و بلااثر می باشد.

 

ماده 1: تعاريف

 1. اعضای رسمی شورا: تعداد 27 نفر از اعضايی هستند كه داراي حق رأی در جلسات می باشند كه شامل 25 نفر كادر پزشكي منتخب مجمع عمومی سازمان، 1 نفر كادر پزشكي منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز رييس سازمان پزشكي قانوني كشور است.
 2. هيأت رئيسه شورا: مطابق با تبصره 4 ذيل ماده 8 قانون متشكل از رئيس، دو نايب رييس و دبير است كه با رأي اكثريت نسبي اعضاي رسمي شورا براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.
 3. اعضاي غيررسمي و ناظر: 2 نفر از اعضاي منتخب كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا معاونين و معرفي شدگان ايشان كه مطابق بند ب ماده 8 و تبصره 3 ذيل ماده 8 قانون مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات شركت نمايند.
 4. رسميت جلسات و مصوبات: جلسات مطابق با تبصره 2 ذيل ماده 8 قانون با دو سوم اعضاي رسمي رسميت يافته و مصوبات با اكثريت نسبي داراي اعتبار است.
 5. تشكيل و اداره جلسات: تشكيل جلسات مطابق با تبصره 5 ذيل ماده 8 قانون به عهده دبير و اداره جلسات به عهده رييس و در صورت عدم حضور وي به عهده نواب رييس (‌به ترتيب اول و دوم) است.
 6. 6. غيبت:. بمعني عدم حضور غيرموجه یا بدون اطلاع قبلي اعضاء مي‌باشد.
 7. معذور:. عضوي است كه با ذكر دلايل موجه به دبيرخانه و حداقل 72 ساعت قبل از تشكيل جلسه، عدم امكان حضور خود را در جلسه اعلام نمايد. غيبت با اطلاع كمتر از 72 ساعت، صرفاً با احراز موجه بودن توسط هيأت رييسه شوراي‌عالي، معذوريت محسوب مي‌گردد.

 

ماده 2: سياست‌ها و خط مشي‌ها

 1. تشكيل جلسات به صورت هدفمند و در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي كلان سازمان
 2. جامعيت تصميات و مصوبات براساس مباني كارشناسي و نيز پيگيري اجراي مصوبات
 3. برگزاري نشست‌هاي مشترك با اشخاص حقيقي و دستگاه‌هاي مرتبط
 4. انتخاب اعضاء در مناصب رسمي سازمان، كميته‌ها و شوراهاي درون و برون سازماني حسب اختيارات شورا
 5. صيانت از تصميمات اخذ شده جهت بهره‌برداري و ارزيابي عملكرد شورا
 6. افزايش انگيزه و مسئوليت پذيري اعضاء به منظور حضور فيزيكي منظم و بهره‌مندي شورا از توانمندي‌هاي آنان
 7. اعمال نظارت بر عملکرد و حسن اجراي مصوبات شوراي‌عالي، سازمان مركزي نظام پزشكي ، نظام پزشكي شهرستان‌ها و صندوق تعاون ورفاه

 

ماده 3: نحوه تشكيل جلسات و تنظيم دستور كار

 1. تشكيل جلسات عادي با بازده زماني و ساعت مشخص بوده كه با تصويب اعضاي شورا در ابتداي هر دوره صورت مي‌گيرد.
 2. تشكيل جلسات فوق‌العاده با نظر هيأت رييسه و يا درخواست يك سوم اعضاي شورا (به صورت كتبي) صورت مي‌گيرد.
 3. در صورت تلاقي زمان جلسه با تعطيلات رسمي جلسه به همان روز در هفته بعد موكول مي‌گردد.
 4. در صورت تصويب شورا، تشكيل جلسات مي‌تواند به صورت پياپي در دو روز متوالي باشد.
 5. محل تشكيل جلسات در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي واقع در تهران است مگر اينكه بنا به ضرورت و تصويب شورا محل خاصي به صورت موردي مطرح گردد.
 6. تشكيل جلسه در ساير نقاط كشور صرفاً بنا به ضرورت‌هاي خاص كه حضور مؤثر شوراي‌عالي را طلب نموده و علاوه بر آن امكان برگزاري جلسات متعدد با مسئولين استاني، انجمن‌‌ها و ارتباط مستقيم با اعضاي سازمان در منطقه را مهيا نمايد بلامانع است.
 7. حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه عادي و 7 روزقبل از تشكيل جلسه فوق‌العاده، تاريخ، ساعت، محل و دستور جلسه به انضمام خلاصه صورتجلسه مصوب شورا توسط دبير به وسيله نامه يا دور نويس و Email به كليه اعضاء اعلام مي‌شود.
 8. اعضايي كه به دلايل موجه نتوانند در جلسه شورا شركت نمايند مي‌بايست حداقل 72 ساعت قبل از تشكيل جلسه، مراتب را كتباً به دبيرخانه شورا اعلام نمايند.
 9. دستور جلسات با نظر هيأت رييسه شورا تهيه و با امضاء دبير به اعضاء اعلام مي‌شود.
 10. كليه مستندات حول محور دستور جلسه اعم از نتايج كارشناسي، نظرات و پيشنهادات، مكاتبات اداري، آمار و ساير موارد مرتبط كه نياز به تحليل، تفكر و ارائه نظر دارد بايد به عنوان ضميمه دستور كار براي كليه اعضاء ارسال گردد.
 11. تنظيم دستور جلسه براساس پيشنهادات واصله از مبادي مربوطه از جمله اعضاء شورا، رييس كل، هيأت رييسه مجمع، بازرسين، كميسيون تخصصي – شوراهاي هماهنگي استان‌ها و ساير دستگاه‌هاي مرتبط صورت مي‌گيرد.
 12. دبير شوراي عالي موظف به ثبت پيشنهادهاي مطروحه در صورتجلسه و نيز اعلام وصول پيشنهادهاي دريافتي براي دستور كار از طريق دبيرخانه است تا در موعد مقرر مطابق با اين آيين‌نامه در جلسات آتي مطرح گردد.
 13. تعيين فوريت جهت طرح پيشنهادها به عنوان دستور كار جلسات شوراي‌عالي به جز دو بند ذيل (بندهاي 14 و 15 ماده 3) برعهده هيأت رييسه خواهد بود، منوط براينكه شمول مرور زمان از اعتبار و اهميت موضوع كسر ننمايد.
 14. در صورت پيشنهاد كتبي حداقل 10 نفر از اعضاي شورا در جلسه و تأييد اكثريت اعضاء و يا طرح از طرف رييس كل يا هيأت رييسه شورا مبني بر ضرورت و فوريت موضوع، اين پيشنهاد به فوريت در همان جلسه مطرح خواهد شد.
 15. كليه موضوعات دستور كار و پيشنهاداتي كه فاقد فوريت به شرح فوق مي‌باشد می بایست قبل از طرح در شورای عالی در کمیسیون مربوطه مطرح و ضمن دریافت نظر صریح سازمان و نظریه کمیسیون مذکور  حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد . چنانچه كميسيون نياز به مدت بيش از يك ماه جهت بررسي داشته باشد، از سوي رييس كميسيون به رئيس شوراي‌عالي اعلام و در صورت تصويب هيأت حداكثر به مدت 2 ماه تمديد مي‌گردد.

تبصره :  در صورتیکه سازمان در مهلت تعیین شده (حداکثر دو هفته) نظر صریح خود را اعلام ننماید موضوع بر اساس نظر کمیسیون در شورای عالی طرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد

 1. اعضا مي‌توانند مستندات خود را (اعم از حول محور دستور كار و يا خارج از دستور كار) قبل از شروع جلسه به دبيرخانه تحويل نمايند تا در جلسه در اختيار اعضاء قرار گيرد. تقاضاي توزيع مستندات در حين جلسه، مستلزم موافقت هیات رئیسه شورا خواهد بود.
 2. هیات رئیسه موظف است نسبت به تنظیم برنامه زمان بندی جهت ارائه گزارش سایر ارکان سازمان بطور سالانه اقدام نماید .

ماده 4: نحوه گردش كار و اداره جلسات

 1. مسئوليت ثبت مذاكرات و مصوبات در جلسه برعهده دبير شورا است. در صورت عدم حضور دبير، مسئوليت وي برعهده فردي خواهد بود كه از طرف رياست شوراي‌عالي تعيين مي‌گردد.
 2. رياست شورا در ابتداي هر جلسه نتيجه اجراء مصوبات جلسات قبل و مسائل مهم وقوع يافته را اعلام مي‌نمايد و سپس مذاكرات پيش از دستور آغاز مي‌گردد.

تبصره : در مواقع ضروری و با تصویب هیات رئیسه شورای عالی مذاکرات پیش از دستور می تواند به انتهای جلسه شورای عالی منتقل گردد.

 1. در بخش پيش از دستور، داوطلبين به ترتيب ثبت نام در سقف زماني مشخص و مساوي به بيان ديدگاه‌ها، پيشنهادات، انتقادات و تذاكرات خود مي‌پردازند. سقف زماني اين بخش يك ساعت و بنا به ضرورت و صلاحديد رييس شورا حداكثر تا سي دقيقه قابل افزايش است.

تبصره: حداكثر زمان صحبت براي اعضاء ثبت نام شده پيش از دستور 5 دقيقه خواهد بود.

 1. در صورت حضور رييس كل در جلسه، ايشان مي‌توانند ظرف مدت حداكثر سي دقيقه در خصوص مسائل مطروحه صحبت نمايند.
 2. پس از ورود به دستور كار جلسه، بدواً رييس جلسه موضوعات مورد بحث را به تفكيك مطرح و در خصوص هر موضوع، دو مخالف و دو موافق (ابتدا مخالف و سپس موافق) به نوبت نظرات خود را ابراز مي‌دارند. در صورت عدم وجود مخالف نيازي به صحبت موافقين نيز نمي‌باشد. كفايت مذاكرات با تشخيص رييس شورايعالي بوده و بعد از آن رأي‌گيري انجام خواهد شد.
 3. در صورتي كه موضوعي در دستور كار قرار گيرد بر حسب مورد ابتدا رييس يا نماينده كميسيون مربوطه و سازمان نسبت به ارايه گزارش و دفاعيه اقدام و سپس مخالفين و موافقين به بيان ديدگاه‌هاي خود مي‌پردازند. و در نهايت كميسيون و سازمان نظر خود را اعلام مي‌نمايد.
 4. شيوه رأي‌گيري در جلسات به دو گونه علني (با بالا بردن دست) و مخفي (با برگه) است. در حالت معمول رأي‌گيري بصورت علني مگر در مواردي كه موضوع صلاحيت يا انتخاب افراد مطرح باشد و يا حداقل نيمي از اعضاء حاضر و يا هيأت رئيسه تأكيد بر رای گیری مخفی بنمايند.
 5. كليه مصوبات بعد از اتمام هر بند از دستور كار در همان جلسه توسط دبير تنظيم و قرائت مي‌گردد. در انتهاي جلسه كليه حاضرين دفتر صورتجلسه را امضاء مي‌نمايند.
 6. رييس شورا حداكثر ظرف مدت 5 روز مصوبات شورايعالي را طي نامه‌اي جهت اجرا به رئيس كل ابلاغ و صرفاً جهت اطلاع به كليه اعضاي شورا (بصورت رونوشت) اعلام مي‌نمايد.

 

ماده 5: شيوه التزام به نظم و ارزيابي عملكرد

 1. در اولين جلسه شوراي‌عالي كليه اعضا با قرائت و امضاي سوگندنامه‌اي كه قبلاً توسط شوراي‌عالي تهيه و به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد، پايبندي خود را به موازين شرعي، اخلاقي و حقوقي اعلام مي‌نمايند.
 2. جلسات شوراي‌عالي علني است و در صورتي كه يك سوم از اعضاء رسمي تقاضاي محرمانه بودن جلسه را بنمايند با تصويب اكثريت اعضاء حاضر در جلسه غيرعلني خواهد بود و در اين صورت كليه اعضاء موظف به حفظ محرمانگي موضوعات و مطالب مطرح در جلسه مي‌باشند در صورت عدم رعايت موارد فوق رييس شورا مكلف به تذكر به ايشان خواهد بود.
 3. رعايت ، حرمت و كرامت اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز عدم پراكنده گويي يا خروج از محور دستور كار ضروري است و در غير اين صورت رييس شورا مكلف به تذكر و در صورت لزوم، قطع مذاكرات خواهد بود.
 4. اعضاي هيأت رييسه لازم است به منظور تسلط و نظارت كامل بر مقدمات جلسه، قبل از تشكيل جلسه در جايگاه خويش حضور يابند.
 5. در صورت تخطي از مفاد اين آيين‌نامه در طول جلسه، تشخيص تخطي از مفاد آيين‌نامه با رئيس جلسه خواهد بود.
 6. اعضا مي‌توانند سوالات يا تذاكرات خود را در خصوص مسائل سازمان به صورت مكتوب به رييس شورا تسليم نمايند. رييس شورا نيز ضمن ثبت نام ، مكلف به ارجاع موضوع به رييس كل سازمان است. رييس كل سازمان نيز موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس ازوصول نسبت به ارائه پاسخ مكتوب به شخص سوال کننده یا تذكر دهنده با رونوشت به رييس شورا اقدام نمايد.
 7. در صورتي كه هر يك از اعضاي رسمي در طول يك سال در جلسات عادي مرتكب غيبت و يا عدم كفايت حضور گردد، به شرح ذیل در مورد وی تصمیم گیری خواهد شد .

* دو نوبت غیبت متناوب مستلزم تذکر شفاهی توسط رئیس شورا است .

*دو نوبت غيبت متوالي يا سه نوبت غيبت متناوب، مستلزم تذكر کتبی توسط رييس شورا است

* سه نوبت غيبت متوالي يا چهار نوبت غيب متناوب منجر به اطلاع به رياست مجمع عمومي سازمان توسط رييس شورا مي‌گردد)

*چهار نوبت غيبت متوالي يا پنج نوبت غيبت متناوب به منزله استعفاي فرد و لزوم جايگزيني علي‌البدل در گروه انتخابي خواهد بود.

 

تبصره 1: منظور از غيبت متوالي، غيبت و فاصله زماني ماهانه بوده و مشمول جلسات دو روز ممتد نمي‌شود.

تبصره 2: موجه بودن غيبت با تشخيص هيأت رييسه شوراي‌عالي خواهد بود.

 1. در صورتي كه هر يك از اعضاي رسمي شورا در طول دوره چهار ساله مرتكب ده جلسه غيبت يا 15 جلسه مجموع غيبت و معذوريت گردند در حكم استعفاي ايشان محسوب و جايگزيني ايشان پس از بررسي مستندات و تأييد شوراي‌عالي صورت خواهد گرفت.
 2. ميزان تأخير غيرموجه در ورود و يا تعجيل در خروج در كليه جلسات ثبت و به ازاي هر 6ساعت یک جلسه غیبت محسوب مي‌گردد.

 

 1. هر 6 ماه ليست حضور و غياب اعضاي ناظر و انتصابي توسط رياست شورا براي رياست دستگاه معرفي كننده ارسال مي‌گردد.
 2. در پايان هر سال كاري و در انتهاي دوره شوراي‌عالي، شاخص‌ها و ارقام قابل استخراج، توسط دبير تهيه و پس از تأييد هيأت رييسه، مبناي بخشي از گزارش رياست شوراي‌عالي به مجمع عمومي و اعضاي سازمان قرار مي‌گيرد. شاخص‌هاي مورد نظر به پيشنهاد هيأت رييسه و تصويب شوراي‌عالي تعيين مي‌گردند.

 

 

ماده 6: نحوه پيگيري و اجراي مصوبات

 1. مسئوليت اجراي مصوبات مربوطه شوراي‌عالي مطابق با ماده 9 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي با رييس‌كل سازمان نظام پزشكي مي‌باشد.
 2. مصوبات شوراي‌عالي حداكثر ظرف 10 روز پس از وصول و يا در تاريخ مقرر شده در متن مصوبه، توسط رييس كل به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. در صورت اشكال رييس كل بر مصوبات، با اعلام رسمي ايشان به هيأت رييسه شورا موضوع در جلسه آتي شورا مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت.
 3. دبير موظف به پيگيري نتايج اجراي مصوبات و گزارش آن به رييس شورا است.

 

ماده 7 : شيوه گزارش دهي جلسات

 1. گزارش كلي جلسات و اعلام مواضع رسمي شورا صرفاً از طريق رييس شورا يا فرد منتخب ايشان امكان‌پذير است.
 2. درج گزارشات شورا براي نشريات با هماهنگي دبيرخانه و تأييد هيأت رييسه شوراي‌عالي صورت خواهد پذيرفت.

 

ماده 8: ساير مقررات

 1. رييس كل در صورتي كه عضو شوراي‌عالي نباشد، مي‌تواند در كليه جلسات با حق اظهارنظر شركت نمايد.
 2. در مواردي كه موضوع انتخاب افراد يا نمايندگان پيشنهادي از سوي رييس‌كل مطرح باشد، لازم است زندگي‌نامه، سوابق علمي و اجرايي افراد در اختيار اعضاء شورا قرار گيرد.
 3. صدور هرگونه بيانيه از سوي شوراي‌عالي درخصوص مسائل مهم نظام سلامت، مناسبت‌هاي خاص و .. بايستي به تصويب دو سوم اعضاي شورا برسد.
 4. شوراي‌عالي داراي دبيرخانه است و مسئوليت اداره دبيرخانه برعهده دبير شورا مي‌باشد. محل دبيرخانه در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در تهران است. سازمان امكانات لازم براي انجام وظايف قانوني دبيرخانه را مهيا خواهد نمود.
 5. فعاليت كليه اعضاي شورا به صورت افتخاري است و هزينه‌هاي اسكان، رفت و آمد و ساير هزينه‌هاي جنبي برعهده سازمان بوده ليكن سازمان موظف است هزينه‌هاي انجام شده را به صورت مرتب در اختيار هيأت رييسه شورا قرار دهد.
 6. حضور معاونين سازمان و يا ديگر افرادي كه حضور آنان در جلسه به منظور توضيحات موارد مطرح درجلسه ضروري ‌باشد با دعوت رييس شوراي‌عالي امكان پذير است.
 7. هر يك از اعضاي شورای عالی مي‌توانند در حدود شرح وظايف نسبت به اعلام نظرات و مواضع شخصی  با مسئولیت خويش اقدام نمايند. بدیهی است این امر الزاماً به معنای اعلام مواضع رسمی شورای عالی نیست .
 8. حضور افرادی غیر از اعضای تعریف شده  در ماده یک این آئین نامه در جلسات شورای عالی منوط به طرح موضوع در دستور کار شورای عالی و تائید اکثریت اعضاء خواهد بود.

 

اين آيين‌نامه در هشت ماده و شصت و چهار بند و چهار تبصره در تاریخ 15/7/96 به تصويب شوراي‌عالي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران رسيد./م

اطلاعات بیشتر

اعضای هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر

اخبار سازمان

اطلاعات بیشتر

مکاتبات

اطلاعات بیشتر