دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت كمیسیون‏های تخصصی مشورتی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‏ها

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت كمیسیون‏های تخصصی مشورتی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‏ها

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت كمیسیون‏های تخصصی مشورتی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‏ها

بر اساس مصوبه شماره9  پنجمین جلسه مورخ 5/11/96 شورایعالی نظام پزشکی و به منظور افزایش توان کارشناسی هیات‏های مدیره نظام پزشکی شهرستان‏ها در جهت تحقق وظايف قانوني سازمان، تشكيل و فعاليت كميســيون‏هاي تخصصي مشورتي هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‏ها (کمیسیون‏های متناظر کمیسیون‏های تخصصي مشورتي شورایعالی) بر اساس دستورالعمل زير صورت مي‏پذيرد:

ماده1) تعريف: كميسيون‏هاي تخصصي مشورتي هیات مدیره نظام پزشـکي شهرستان‏ها كه در اين دستورالعمل به اختصار «كميسيون‏ها» ناميده مي‏شوند، به منظور تامين نقطه نظرات كارشناسي در حوزه‏هاي تعريف شده تشكيل گرديده و درچارچوب قانون سازمان نظام پزشكي و مصوبات شورای عالی سازمان فعاليت مي‏نمايند.

ماده2) انواع کمیسیون‏ها: هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان‏ها می‏توانند نسبت به تشکیل كميســيون‏ها در هر یک از 11حوزه آموزشــي و پژوهشــي، انتظامي، رفاهي اجتماعي و اشتغال، برنامه و بودجه و تشکیلات، تعرفه و بیمه، ماليات و عوارض، اخلاق پزشكي، پزشک خانواده و نظام ارجاع، دارو و تجهیزات پزشکی، طب سنتی و مکمل ، روابط عمومی و امور بین الملل تشكيل دهند.

تبصره: نظام پزشکی شهرستان‏ها می‏توانند حســب نیاز، با تصویب هیات مدیره، در حوزه‏های دیگری نیز در محدوده وظایف و اختیارات اقدام به تشکیل کمیسیون نمایند.

ماده3) شرح وظايف: هر يك از كميسيون‏ها موظفند موضوعات ارجاعي از جانب هیات مدیره نظام پزشکی آن شهرستان و موضوعات ارجاعی از کمیسیون‏های تخصصی مشورتی متناظر شورای عالی را مورد بررسي كارشناسي قرار دهند و نظرات كارشناسي خويش را حسب مورد كتباً به رییس هیات مدیره نظام پزشکی یا از طریق رییس هیات مدیره نظام پزشکی به دبیرخانه کمیسیون‏های شورای عالی اعلام نمايند.

تبصره 1: نظرات كميسيون‏ها صرفا جنبه كارشناسي و مشورتي دارد.

تبصره 2: رؤســاي هر يك از كميسيون‏ها مي‏توانند مواردي را كه مطابق نظر اكثريت اعضاي كميسيون، به بررسي و اظهار نظر كارشناسي نياز دارند، از طریق رییس هیات مدیره نظام پزشکی حسب مورد به هیات مدیره شهرستان یا دبیرخانه شــورايعالي پيشنهاد نمايند تا در صورت تأييد، در دستور كاركميسيون قرار گيرد.

تبصره 3: حداكثر زمان لازم براي ارایه پاسخ مكتوب به استعلامات مربوطه یک ماه از تاريخ ارجاع به كميسيون مي‏باشد.

ماده 4) تركيب و تعداد: در هر يك از كميسيون‏ها با توجه به نوع و گستره فعالیت‏های آن از 5  تا 9 نفر ( اعداد فرد) عضويت دارند که با رای هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان به مدت چهارسال انتخاب و حکم آن‏ها توسط رئیس هیات مدیره صادر می‏گردد.

تبصره 1: هریک ازکمیسیون‏ها لازم است از بین اعضای خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک دبیر انتخاب نمایند. رئيس كميسيون و در غياب وي نايب رييس مسئول هماهنگي لازم جهت تشكيل و اداره جلسات است. ثبت صورتجلسات و پیگیری مطالب بر عهده دبیر است. به منظور ارتباط مناسب‏تر کمیسیون‏ها با هیات مدیره نظام پزشکی، رییس کمیسیون از بین اعضای هیات مدیره عضو آن کمیسیون انتخاب می‏گردد.

تبصره 2: غيبت بيش از 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب در سال موجب لغو عضويت ازكميسيون‏ها مي‏شود و لازم است مراتب جهت تعيين عضو جايگزين از طريق رئيس كميسيون به هیات مدیره اعلام گردد.

ماده 5) نحوه فعالیت: جلسات هر يك از كميسيون‏ها با حضور بيش از نيمي از اعضا رسميت مي‏يابد و نظرات مشورتي كميســيون‏ها با رأي اكثريت به امضاي رييس يا نايب رييس كميسيون مي‏رسد.

تبصره 1: دعوت از افراد كارشناس در هر حوزه که عضو کمیسیون مربوطه نیستند در جلسات کمیسیون‏ها بدون حق رأي بلامانع است.

تبصره 2: جهت انجام هماهنگی‏های لازم، کمیسیون‏های تشکیل شده در هر شهرستان و اعضای آن‏ها توسط رئیس هیات مدیره به دبیرخانه شورای عالی اعلام می‏شود.

ماده 6دبیرخانه کمیسیونها : به منظور دريافت و توزيع صحيح موارد استعلامي، تنظيم امور اداري هر يك از كميسيون‏ها، شناسايي وگردآوري منابع و مدارك، طبقه‏بندي و نگهداري مدارك و اسناد، پيگيري نظرات كارشناسي هر يك از كميسيون‏ها و ارايه گزارش فصلي از فعاليت‏هاي هر يك از كميسيون‏ها به شورايعالي، دبيرخانه كميسيون‏ها در ذیل هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان تشکیل می‏شود.

تبصره: رئیس دبیرخانه کمیسیون‏ها توسط هیات مدیره از بین اعضای هیات مدیره انتخاب و حکم وی توسط رییس هیات مدیره صادر می‏گردد.

اين آيين‌نامه با شش ماده و نه تبصره در جلسه مورخ ….  به تصویب شورای‌عالی نظام پزشکی رسيد. / ن

اطلاعات بیشتر

اعضای هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر

اخبار سازمان

اطلاعات بیشتر

مکاتبات

اطلاعات بیشتر