کتاب راهنمای بالینی تعویض مفصل ران

راهنمای بالینی تعویض مفصل ران

راهنمای بالینی تعویض مفصل ران

اطلاعات کتاب

 نام کتاب: راهنمای بالینی تعویض مفصل ران

 نویسندگان: دکتر مهدی مطیفی فرد، مهدی هادیان، الهه همتی

 ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انتشارات سمند

 نوبت چاپ: چاپ اول

معرفی کتاب

یکی از اعمال مهم ارتوپدی عمل جراحی تعویض مفصل ران است. از مهمترین معضلات بیماران سردرگمی در مورد چگونگی این عمل و اقدامات و مراقبتهایی است که قبل، حین و پس از جراحی میبایستی انجام دهند. کتاب حاضر
دربردارنده نکات بالینی و مراقبتهای پزشکی و پیراپزشکی در مورد بیمارانی میباشد که تحت تعویض مفصل ران قرار گرفته اند.