گزارش عملکرد معاونت ها

25 فروردین 1399

گزارش عملکرد معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی اصفهان 98

گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال 1398 مدرک تعداد  – استان تعداد – شهرستانها تعداد –  اصفهان پزشک عمومی 5456 1689 3767 […]
25 فروردین 1399

گزارش برنامه های عملکرد معاونت آموزش و پژوهش از تاریخ 24 دی 98 لغایت 30 بهمن 98

گزارش برنامه های عملکرد معاونت آموزش و پژوهش نظام پزشکی اصفهان از تاریخ 24/10/98 لغایت 30/11/98 با شروع دوره کاری معاون آموزش و پژوهش جناب آقای […]