شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان برگزار می کند: 💠 نخستین جایزه ملی( سلامت و توسعه ) ویژه کرونا ویروس برگزار می گردد.