گزارش عملکرد معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی اصفهان ۹۸

گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال 1398

مدرک تعداد  – استان تعداد – شهرستانها تعداد –  اصفهان
پزشک عمومی 5456 1689 3767
دندانپزشک عمومی 2683 1002 1681
متخصص 3577 858 2719
دندانپزشک متخصص 415 40 375
فلوشیپ و فوق تخصص 396 40 356
داروساز 1315 460 855
آزمایشگاهیان 212 79 133
مامایی 2775 1134 1641
گفتاردرمانی 223 82 141
کاردرمانی 135 55 80
علوم تغذیه 446 114 332
بینایی سنجی 95 35 60
شنوایی سنجی 116 38 78
کایروپراکتیک 8 8
ارتوپدی فنی 38 7 31
فیزیوتراپ 444 137 307
کارشناس داروسازی 107 86 21
جمع کل 18441 5856 12585

گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال 1398

مدرک جمع کل
پزشک عمومی 5456
دندانپزشک عمومی 2683
متخصص 3577
دندانپزشک متخصص 415
فلوشیپ و فوق تخصص 396
داروساز 1315
آزمایشگاهیان 212
مامایی 2775
گفتاردرمانی 223
کاردرمانی 135
علوم تغذیه 446
بینایی سنجی 95
شنوایی سنجی 116
کایروپراکتیک 8
ارتوپدی فنی 38
فیزیوتراپ 444
کارشناس داروسازی 107
جمع کل 18441

گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی شهر اصفهان در سال 1398

مدرک تعداد
پزشک عمومی 3767
دندانپزشک عمومی 1681
متخصص 2719
دندانپزشک متخصص 375
فلوشیپ و فوق تخصص 356
داروساز 855
آزمایشگاهیان 133
مامایی 1641
گفتاردرمانی 141
کاردرمانی 80
علوم تغذیه 332
بینایی سنجی 60
شنوایی سنجی 78
کایروپراکتیک 8
ارتوپدی فنی 31
فیزیوتراپ 307
کارشناس داروسازی 21
جمع کل 12585

گزارش صدور و تمدید  پروانه طبابت  در سال 1398

مدرک تعداد
پزشک عمومی 181
دندانپزشک عمومی 161
متخصص 276
فلوشیپ 22
فوق تخصص 37
)PhD دکترای تخصصی ( 6
پروانه طب سوزنی 1
پروانه تبصره 7 ماده 13 107
جمع کل 791

گزارش صدور پروانه دفاتر کار در سال 1398

مدرک کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا جمع
مامایی 74 2 76
علوم تغذیه 18 8 1 27
بینایی سنجی 5 2 7
شنوایی سنجی 9 4 13
گفتار درمانی 8 6 14
کاردرمانی 11 7 18
کایروپراکتیک —- 5 5
جمع 125 29 6 160

گزارش کمیته تبلیغات پزشکی در سال 1398

عنوان تعداد
تعداد جلسات کمیته 27
مجوز تبلیغات صادر شده جهت مطب ها و دفاتر 24
مجوزتبلیغات صادر شده جهت موسسات تشخیصی درمانی 13
مجوز تبلیغات صادر شده آماده تحویل 48
درخواست های در دست اقدام 28
بررسی تبلیغات فضای مجازی 95
جمع کل 235

گزارش صدور شماره  نظام پزشکی ( ثبت نام اولیه) در سال 1398

عنوان تعداد
پزشک 194
دندانپزشک 101
داروساز 62
مامایی 154
علوم تغذیه 43
شنوایی سنجی 12
گفتار درمانی 10
کاردرمانی 12
فیزیوتراپی 23
ارتوپدی فنی 4
ژنتیک پزشکی 7
جمع کل 622

گزارش پرداخت حق عضویت در سال 1398

                   عنوان       تعداد
حق عضویت تسویه شده 3157
حق عضویت تسویه نشده 9428
جمع کل اعضاء 12585

گزارش بدهی حق عضویت  به تفکیک مدرک در سال 1398

مدرک تعداد
پزشک عمومی 2878
متخصص 1958
دندانپزشک 1135
دندانپزشک متخصص 264
فلوشیپ/ فوق تخصص 243
داروساز 710
آزمایشگاهیان 83
سایر حرف 2157
جمع کل 9428

نمودار گزارش های سال 98

نمودار گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال ۹۸

نمودار گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال ۹۸

نمودار گزارش پروانه طبابت  در سال ۱۳۹۸

نمودار گزارش پروانه طبابت در سال ۱۳۹۸

نمودارگزارش پروانه دفاتر کار در سال ۱۳۹۸

نمودارگزارش پروانه دفاتر کار در سال ۱۳۹۸

نمودارگزارش صدور شماره نظام پزشکی(ثبت نام اولیه ) در سال ۱۳۹۸

نمودارگزارش صدور شماره نظام پزشکی(ثبت نام اولیه ) در سال ۱۳۹۸

نمودار گزارش پرداخت حق عضویت در سال ۱۳۹۸

نمودار گزارش پرداخت حق عضویت در سال ۱۳۹۸

نمودار گزارش بدهی حق عضویت به تفکیک مدرک در سال ۱۳۹۸

نمودار گزارش بدهی حق عضویت به تفکیک مدرک در سال ۱۳۹۸