نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌های دولتی در نیمه راه است