• کتاب راهنمای بالینی تعویض مفصل ران

راهنمای بالینی تعویض مفصل ران

نام کتاب: راهنمای بالینی تعویض مفصل ران

نویسندگان: دکتر مهدی مطیفی فرد، مهدی هادیان، الهه همتی

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انتشارات سمند

نوبت چاپ: چاپ اول

معرفی کتاب

یکی از اعمال مهم ارتوپدی عمل جراحی تعویض مفصل ران است. از مهمترین معضلات بیماران سردرگمی در مورد چگونگی این عمل و اقدامات و مراقبتهایی است که قبل، حین و پس از جراحی میبایستی انجام دهند. کتاب حاضر
دربردارنده نکات بالینی و مراقبتهای پزشکی و پیراپزشکی در مورد بیمارانی میباشد که تحت تعویض مفصل ران قرار گرفته اند.