معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اصفهان

معرفی معاون

دکتر محمد حسن بقایی

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اصفهان

گزارش عملکرد

شرح وظایف

 • پيگيري و اجراي دستورالعمل هاي ارسالي از سوي معاونت فنی و نظارت سازمان مركزي
 • اجراي مصوبات هيئت مديره كه توسط رياست هيئت مديره ابلاغ مي گردد.
 • تشكيل ستاد ترويج اخلاق پزشكي و اجراي برنامه هاي اخلاق پزشكي
 • صدور و تمديد پروانه هاي مطب و دفاتر كار در چهارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده
 • تشكيل پرونده جهت صدور پروانه هاي تبصره 7 و هماهنگي با دبيرخانه كميسيون تبصره 7 مستقر در سازمان مركزي
 • ثبت نام اعضاي جديد و اعمال تغييرات در پرونده هاي اعضاي سازمان براساس مقررات، ضوابط و
  دستورالعمل هاي معاونت فنی و نظارت سازمان مركزي
 • صدور کارت امضای الکترونیک اعضای سازمان
 • به روز رساني اطلاعات اعضاي سازمان در سيستم يكپارچه اينترنتي سازمان
 • كارشناسي تعرفه هاي بخش خصوصي در حيطه نظام پزشكي مربوطه مطابق دستورالعمل هاي معاونت فنی و نظارت سازمان
 • پاسخ به استعلام هاي مراجع غير قضايي درخصوص عضويت و مشخصات فردي اعضاء، محل و صحت صدور و اصالت پروانه طبابت آنها طبق ضوابط مربوطه
 • نظارت بر حسن انجام دستورالعمل نحوه تبليغ و آگهي هاي دارويي و مواد خوراكي بهداشتي، آرايشي و امور پزشكي و آیین نامه استانداردسازی تابلوهای مؤسسات پزشکی، پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی
 • فعاليت در زمينه امور مالياتي جامعه پزشكي و هيئت هاي حل اختلاف مربوطه و تعامل با سازمان هاي
  بيمه گر، بيمارستان هاي خصوصي و انجمن ها
 • سایر وظایفی که توسط شورای عالی سازمان یا سازمان مرکزی ابلاغ می گردد.

ارتباط مستقیم با معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اصفهان