معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی اصفهان

معرفی معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر محمدرضا صبری

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی اصفهان

گزارش عملکرد

شرح وظایف

 • پيگيري و اجراي دستورالعمل هاي ارسالي از سوي معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان مركزي
 • اجراي مصوبات هيئت مديره كه توسط رياست هيئت مديره ابلاغ مي گردد.
 • هماهنگي و مشاركت در برگزاري همايش ها و سمينارهاي سازمان مركزي جهت تسهيل ثبت نام و شركت اعضاء در همايش هاي مذكور براساس دستورالعمل هاي صادره از معاونت آموزشی و پژوهشي سازمان مركزي
 • شركت در جلسات كميته ماده 6 آموزش مداوم (مراكز استان)
 • اجراي برنامه هاي آموزش مداوم با كسب مجوز از مراجع قانوني ذيربط با هماهنگي معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان مركزي
 • بررسي طرح هاي پژوهشي اعضاي سازمان و ارسال آن به معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان مركزي
 • شركت در جلسات شوراي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي مربوطه (شهرهاي دانشگاهي)
 • تلاش در جهت گسترش برنامه هاي خودآموز پزشكي
 • تهيه كتب و بولتن هاي علمي و آموزشي و نيز تدوين و برگزاري برنامه آموزش همگاني و هماهنگي با
  رسانه ها جهت گسترش صحيح فرهنگ آموزش همگاني در علوم پزشكي
 • سایر وظایفی که توسط شورای عالی سازمان یا سازمان مرکزی ابلاغ می گردد.

ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی اصفهان