ارتباط با عباس سیّد قلعه

مشاور امور مربوط به شهرداری ها

لطفا متن پیام خود را همراه با مشخصات در فرم زیر ارسال نمایید. مشاور مربوطه پس از بررسی پیام شما، پاسخ آن را از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد کرد.