قانون سازمان

ازآنجایی کـه در بسـیاری از مـوارد مشـاهده می شـود، عـدم آگاهـی دقیق از اهداف، فلسفه وجودی، وظایف و حیطه اختیارات سازمان نظـام پزشـکی توسـط همـکاران، سـایر دسـتگاه ها و حتـی برخـی از اعضـای محتـرم هیئت مدیـره نظـام پزشـکی ها و یـا ارکان سـازمان باعـث می گـردد؛ میـزان انتظـارات و توقعـات از بخش هـای مختلـف سازمان با واقعیات و محدودیت های قانونی موجود تطابق نداشته و بعضـا باعـث اعتـراض یـا حتـی تضعیـف و تخریـب سـازمان شـود. علی هذا بر آن شـدیم کـه من بعد به انحاءمختلف نسـبت بـه انعکاس اطاعات لازم در این خصـوص اقدام نماییم. در اولین قدم ضمن توصیه به مطالعه قانون سـازمان نظام پزشکی، آئین نامه هـا و دسـتورالعمل های مربوطـه، نسـبت بـه تدویـن و طراحی ماده هـای مهـم از قانون سـازمان به روش جدیـدی مبادرت نموده ایـم. به صـورت تشـریحی تقدیـم 3 قانـون و مـاده 2در ایـن شـماره؛ مـاده می گـردد.

 • اهداف

الـف – تـاش در جهـت تحقـق بخشـیدن بـه ارزش هـای عالیـه اسـامی در کلیـه امـور پزشـکی

ب – تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی

ج – مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی

د – حفظ و حمایت از حقوق بیماران

ه – حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی

و – تنظیـم روابـط شـاغلین حـرف پزشـکی بـا دسـتگاه های ذی ربط در جهـت حسـن اجـرای موازین و مقـررات و قوانیـن مربـوط بـه امـور پزشـکی.

 • وظایف و اختیارات

  اظهار نظر

  • مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طرح ها، تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی (الف)
  • کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه ها و دادسراها (ز)
  • و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی (ک)
  • کارشناسی مشورتی در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی (ح)
  • و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغان حرف پزشکی (ل)

همکاری

  • با مراجع ذیصاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی (ح)
  • با مراجع ذیصاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشکی در جامعه (ط)
  • با مراجع ذی ربط در جهت گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی (ی)
  • با مراجع ذیصاح در اجرای تعرفه های بخش غیردولتی (ک)
  • با مراجع ذیصاح در وصول مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغان حرف پزشکی (ل)
  • و مشارکت در جهت اشتغال فارغ التحصیان گروه پزشکی (ع)
  • با مراجع ذی ربط در ارائه خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضای سازمان (ت)
  • در تدوین آیین نامه های ارزشیابی (ر)

مشارکت

  •  در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ن)
  • فعال در تدوین برنامه های آموزشی گروه پزشکی (س)
  • در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی در مورد مطب ها، مؤسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی (م)
  • در تعیین ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیردولتی (ق)
  • در اجرای آیین نامه های ارزشیابی مراکز درمانی و بیمارستانی (ر)

اقدام

  •  تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آگهی های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعام به مراجع ذی ربط (ب)
  • تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سر نسخه های مؤسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی (ج)
  • اجرای برنامه های آموزشی مداوم اعضای موضوع این قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (د)
  • صادر نمودن کارت عضویت برای اعضای سازمان موضوع این قانون (هـ)
  • رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند (و)
  • صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آن ها (ن)
  • انجام کلیه مسئولیت ها، وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسامی به سازمان نظام پزشکی ج. ا. ا واگذار گردیده است (ف)
  • (ک)1373/8/3) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1) ماده (8
  • تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی بر اساس ضوابط بند (
  • کمک به رفع مشکات رفاهی و مالی شاغان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه (ش)

قانون_سازمان_نظام_پزشکی_جمهوری_اسلامی_ایران