تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران شناسایی شده در «پویش ملی سلامت»

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران شناسایی شده در «پویش ملی سلامت»