بهره برداری از بیمارستان ۸۲۱ تخت‌خوابی غدیر در شمال تهران + فیلم

بهره برداری از بیمارستان ۸۲۱ تخت‌خوابی غدیر در شمال تهران + فیلم