اعلام اسامی بیماران بیمارستان گاندی و محل بستری آن ها