اعضای هیئت مدیره دوره چهارم

1383 تا 1387

دکتر عبدالرضا توکلی

دکتر مصطفی شیرزادی

دکتر هوشنگ پاکزاد

دکتر بهرام افلاکی

خانم عزت شیران

دکتر محمدرضا شانه ساز زاده

دکتر ناصر پورابراهیم

دکتر مهدی سالک

دکتر عباسعلی جوادی

دکتر غلامرضا عسگری

دکتر سید حسن حسینی

دکتر محمدحسن بقایی

دکتر ناصر فاتح

دکتر حمید صانعی

دکتر مهدی آذری

دکتر مهدی فقیه

دکتر مصطفی میرقادری