اعضای هیئت مدیره دوره پنجم

1387 تا 1391

دکتر محمدحسن بقایی

آقای مرتضی شریفی

خانم مهرانگیز جعفرزاده

دکتر عباسعلی خادمی

دکتر مصطفی میرقادری

دکتر محمدرضا شانه ساز زاده

دکتر عبدالرضا توکلی

دکتر ناصر فاتح

دکتر عباسعلی جوادی

دکتر مسیح صبوری

دکتر هوشنگ پاکزاد

دکتر رویا رضوی

دکتر محسن مصلحی

دکتر مهدی فقیه

دکتر کامران منتظری

دکتر مسعود جوانبخت

دکتر غلامحسین صادقیان