اعضای هیئت مدیره دوره هفتم

1396 تا 1400

دکتر عباسعلی خادمی

دکتر غلامحسین صادقیان

دکتر رؤیا رضوی

محسن جزایری

مهرانگیز جعفر زاده

دکتر فرشته دانشمند

دکتر مجتبی رستمی جلیلیان

دکتر حسین بانک

دکتر مهدی سالک

دکتر مصطفی میرقادری

دکتر محمدحسن بقایی

دکتر عباسعلی نصر اصفهانی

دکتر محسن مصلحی

دکتر کامران منتظری

دکتر حمید صانعی

دکتر آرش قدوسی

دکتر مازیار ستاری