اعضای هیئت مدیره دوره ششم


1391 تا 1396

دکتر عباسعلی جوادی

دکتر کامران منتظری

دکتر عباسعلی نصر اصفهانی

دکتر مسیح صبوری

دکتر مسعود جوانبخت

دکتر محسن مصلحی

دکتر اصغر قلمکاری

دکتر مهدی سالک

دکتر حمید صانعی

دکتر فاطمه بحرینی

دکتر غلامحسین صادقیان

دکتر حسین بانک

دکتر عباسعلی خادمی

دکتر مصطفی میرقادری

خانم مهرانگیز جعفرزاده

آقای محسن جزایری

دکتر محمد حسن بقایی