اعضای هیئت مدیره دوره سوم

1379 تا 1383

دکتر بهرام افلاکی

دکتر مصطفی میرقادری

دکتر هوشنگ پاکزاد

دکتر ناصر فاتح

دکتر سید حسن حسینی

دکتر مجتبی بزرگی

دکتر مهدی آذری

دکتر عباسعلی خادمی

دکتر منصور شریفی

دکتر مهدی فقیه

دکتر مهدی اذانی

دکتر عبدالرضا توکلی

دکتر ناصر شریفی

دکتر مهدی سالک

دکتر امیرهوشنگ زرگرزاده

دکتر عباسعلی جوادی

دکتر سیدرضا زهروی