اعضای هیئت مدیره دوره دوم

1375 تا 1379

دکتر مهدی آذری درچه

دکتر بهرام افلاکی

دکتر مهدی اذانی

دکتر حسین بانک

دکتر هوشنگ پاکزاد

دکتر عبدالرضا توکلی

دکتر عباسعلی جوادی

دکتر عباسعلی خادمی

دکتر محمدحسن رهگذر

دکتر اکبر رضایی

دکتر سید رضا زهروی

دکتر ابوالقاسم زارع زاده

دکتر حمیدرضا سیروس

دکتر منصور شریفی

دکتر مهدی فقیه

دکتر مصطفی میرقادری‌