نشست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان با داوران نخستین جایزه ملی سلامت و توسعه

پاسداشت زحمات مدافعان سلامت و نامگذاری چهارراه پزشک