دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی: هنوز شاهد رفتارهای غیر مسئولانه توسط برخی افراد هستیم که قابل توجیه نیست. انگار قصد خودکُشی یا دیگرکُشی دارند!

انگار قصد خودکُشی یا دیگرکُشی دارند!