فایل آموزشی پیشگیری از انتقال عفونت کووید-19 در مطب ها

پیشگیری از انتقال عفونت کووید-19 در مطب ها

فایل آموزشی آشنایی با مفاهیم بیمه ای ویژه پزشکان-قسمت سوم

فایل آموزشی آشنایی با مفاهیم بیمه ای ویژه پزشکان-قسمت سوم

فایل آموزشی آشنایی با مفاهیم بیمه ای ویژه پزشکان-قسمت دوم

فایل آموزشی آشنایی با مفاهیم بیمه ای ویژه پزشکان-قسمت دوم ارائه دهنده: مشاوره امور بیمه ای سازمان نظام پزشکی اصفهان

فایل آموزشی آشنایی با مفاهیم بیمه ای ویژه پزشکان-قسمت اول

فایل آموزشی آشنایی با مفاهیم بیمه ای ویژه پزشکان-قسمت اول ارائه دهنده: مشاوره امور بیمه ای سازمان نظام پزشکی اصفهان

فایل آموزشی تشریح قوانین و مقررات مالیاتی و ویژه پزشکان-قسمت پنجم

فایل آموزشی تشریح قوانین و مقررات مالیاتی و ویژه پزشکان-قسمت چهارم

فایل آموزشی تشریح قوانین و مقررات مالیاتی و ویژه پزشکان-قسمت سوم

فایل آموزشی تشریح قوانین و مقررات مالیاتی و ویژه پزشکان-قسمت دوم

فایل آموزشی تشریح قوانین و مقررات مالیاتی و ویژه پزشکان-قسمت اول

شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان برگزار می کند: 💠 نخستین جایزه ملی( سلامت و توسعه ) ویژه کرونا ویروس برگزار می گردد.