شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان برگزار می کند: 💠 نخستین جایزه ملی( سلامت و توسعه ) ویژه کرونا ویروس برگزار می گردد.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی: هنوز شاهد رفتارهای غیر مسئولانه توسط برخی افراد هستیم که قابل توجیه نیست. انگار قصد خودکُشی یا دیگرکُشی دارند!