اعضای هیئت مدیره دوره اول

1368 تا 1372

دکتر مهدی آذری درچه

دکتر بهرام افلاکی

دکتر مهدی اذانی

دکتر هوشنگ پاکزاد

دکتر عباس پورسپاسی

دکتر عبدالرضا توکلی

دکتر اکبر رضایی

دکتر سید رضا رهروی

دکتر محمدحسن رهگذر

دکتر محمد روشن

دکتر منصور شریفی

دکتر ضیاء الدین علوی

دکتر مهدی فقیه

دکتر علی موحدیان

دکتر عباسعلی موحدیان

دکتر حسن فرید معیر

دکتر حسن مومنی